Forankring av DKS i videregående skole i Troms og Finnmark

Av Børre Krudtå, Kommunalsjef, Divisjon næring og kompetanse, Troms og Finnmark

SOM ETT AV SYV FYLKER var Troms fylkeskommune med i pilotprosjektet i forbindelse med innføringen av Den kulturelle skolesekken (DKS) i videregående skole (vgs) høsten 2007*. Finnmark fylkeskommune kom med i ordningen høsten 2009.

Oppstarten var preget av enkelte utfordringer. Kulturpolitisk var DKS-ordningen forankret i St. Meld. Nr 8 (2007–2008) Kulturell skulesekk for framtida. Målsetningene i meldingen er klare på at DKS skal være en varig ordning som gir et profesjonelt kunst/kulturtilbud til alle elever i vgs. Det manglet imidlertid forankring skolepolitisk. Dermed var det vanskelig for skolene å vite hvordan de skulle implementere DKS i skolenes timeplaner. DKS opplevde derfor en del motstand og utfordringer knyttet til timeplankollisjoner, tap av undervisningstid, timetellingspålegg som ikke tok høyde for DKS-besøk osv. I tillegg var det store variasjoner mellom skolene i mengden bestillinger til DKS.

I løpet av de 14 årene som har gått siden pilotprosjektet i Troms i 2007/2008, har DKS imidlertid befestet sin posisjon. Skolene er blitt gode på å organisere seg internt, interessen for det DKS kan levere har økt og antall bestillinger har gått kraftig opp.

* i 2007 ble det satt av 6 millioner kroner av spillemidlene til forsøk med DKS i videregående skole i sju pilotfylker.

Samarbeid med skolesektoren

Gjennom å satse på et tett samarbeid med skolenes kulturkontakter og samtidig videreutvikle programarbeidsformen i fylket har DKS tilbudt noe som skolene ønsker velkommen og etterspør. I dag foregår utvelgelsen av program i fagteam på hvert enkelt kunstutrykk. I disse teamene er lærere og elever sammen med en kunstnerisk rådgiver og DKS-administrasjonen med på å velge ut hvilke produksjoner som skal besøke skolene neste skoleår. Gjennom denne arbeidsformen har de som jobber med DKS i skolene og elevene fått medbestemmelsesrett, og programmet er på denne måten blitt mer relevante i forhold til det faglige arbeidet skolene skal gjøre. Kunnskapen om ordningen har blitt mye bedre, og det har blitt lettere for skolene å se på DKSproduksjoner som en naturlig del av skolens innhold. DKS-ordningen passer også som hånd i hanske til innholdet i de nye læreplanene som nå er innført. Planene rettferdiggjør bruk av tid på kunst og kultur som et viktig element i elevenes læring og livsmestring. Derfor legger vi i Troms og Finnmark ut relevante læreplanmål på alle produksjoner som tilbys skolene.

,,

DKS-ordningen passer også som hånd i hanske til innholdet i de nye læreplanene som nå er innført. Planene rettferdiggjør bruk av tid på kunst og kultur som et viktig element i elevenes læring og livsmestring.

Innføring av DKS-fasttilbud i vgs

For å sikre alle vgs-elevers rett til å motta DKSproduksjoner ble det høsten 2019 innført et fasttilbud i Troms fylkeskommune. Dette ble videreført i Finnmark etter fylkessammenslåingen.

Begrunnelse for innføring av et fasttilbud var at man innså at et av hovedprinsippene i Stortingsmelding nr.8; DKS skal gi et likeverdig tilbud til alle elever – ikke var ivaretatt gjennom en ren bestillingsordning.

Fasttilbudet i Troms og Finnmark fylkeskommune sikrer nå at alle elever mottar følgende: Musikk til VG1, Scenekunst til VG2 og Litteratur til VG3. I tillegg til fasttilbudet har skolene et bredt bestillingstilbud å velge fra.

Et tett og godt samarbeid med utdanningsetaten er essensielt for å få en god forankring av DKS i skolene. Høsten 2021 skal fasttilbudsordningen evalueres og videreutvikles. Skolene er involvert gjennom en spørreundersøkelse om erfaringer med opplegget.

Dagens situasjon

Etter sammenslåingen av Troms og Finnmark jobber i dag et team på syv med organiseringen av hele DKS-ordningen i vår region. Teamet er fordelt på to avdelinger: én i Vadsø og én i Harstad. Hvert år sender DKS ut godt over hundre produksjoner på veien. Av disse går omlag halvparten ut som tilbud til elever i videregående skole. Vår region har en temmelig utstrakt og utfordrende geografi – fra den sørvestligste til den nordøstligste skolen i fylket er det hele 104 mil – og det er et omfattende arbeid som blir lagt ned for å få logistikken til å gå opp.

På grunn av koronapandemien har det siste året vært svært utfordrende for DKS. Selv om en del av programmet har kommet ut på veien, har DKS måttet avlyse en rekke turneer som skulle ha vært på besøk på skolene. Alle disse endringene i forhold til det planlagte programmet, har bidratt til mye kommunikasjon mellom skolene og DKS i denne tiden. Den gjennomgående tilbakemeldingen fra skolene har vært at det tilbudet DKS bidrar med i skolehverdagen er sterkt savnet. Dette tar vi i DKS administasjonen som et tegn på at Den kulturelle skolesekken har blitt en viktig inspirasjonskilde og læringsarena for elevene, og at skolene ser på DKS ordningen som en helt naturlig del av det elevene skal møte i løpet av sin skolegang.

,,

Den gjennomgående tilbakemeldingen fra skolene har vært at det tilbudet DKS bidrar med i skolehverdagen er sterkt savnet.

Toppbilde: Illustrasjonsbilde, SNTBeaivváš. Ellos eatnu! / Nullpunkt av Mette Brantzeg (urpremiere 04.02.21). DKS-produksjon for videregående skole i Troms og Finnmark vinter 2022.

I 2021 ER DET 20 ÅR siden Den kulturelle skolesekken (DKS) ble en nasjonal ordning. Derfor har vi invitert en rekke bidragsytere til å dele sine erfaringer, refleksjoner og historier om verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og ungdom.